109/2021 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας » με Κωδικό ΟΠΣ 5050490 ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»

109/2021 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας » με Κωδικό ΟΠΣ 5050490 ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»

109