115/2020 Έγκρισή τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμός όρων δημοπράτησης : «Προμήθεια χαρτί φωτοαντιγραφικό έτους 2020».

115/2020 Έγκρισή τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμός όρων δημοπράτησης : «Προμήθεια χαρτί φωτοαντιγραφικό έτους 2020».

115_2020