115/2021 Ανάκληση της αρ.50/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας»

115/2021 Ανάκληση της αρ.50/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας»

115