115/2022 Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.4: “Βελτίωση αγροτικής οδού τοπ. κοινότητας Χειμαδιού του Δήμου Πρέβεζας, από Χ.Θ 0+000,000 έως Χ.Θ 3+285,000, για την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”

115/2022 Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.4: “Βελτίωση αγροτικής οδού τοπ. κοινότητας Χειμαδιού του Δήμου Πρέβεζας, από Χ.Θ 0+000,000 έως Χ.Θ 3+285,000, για την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”

115