118/2021 Έγκριση μετατόπισης αντλιοστασίων λυμάτων ΑΒ11 και ΑΚΝ5 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου: « Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (Δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας»

118/2021 Έγκριση μετατόπισης αντλιοστασίων λυμάτων ΑΒ11 και ΑΚΝ5 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου: « Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (Δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας»

118