121/2019 – Καθορισμός των όρων της διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθειαοχημάτων Δήμου Πρέβεζας: α)Ενός απορριμματοφόρου- β) Ενός φορτωτή εκσκαφέα- γ) Ενός φορτηγού ανατρεπόμενου- δ) Ενός φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας & ε) Δύο επιβατικών αυτοκινήτων, συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α 347.601,61€ & συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 431.026,00€

121/2019 – Καθορισμός των όρων της διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθειαοχημάτων Δήμου Πρέβεζας: α)Ενός απορριμματοφόρου- β) Ενός φορτωτή εκσκαφέα- γ) Ενός φορτηγού ανατρεπόμενου- δ) Ενός φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας & ε) Δύο επιβατικών αυτοκινήτων, συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α 347.601,61€ & συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 431.026,00€

121