121/2022 Καθορισμός των όρων διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων έτους 2022

121/2022 Καθορισμός των όρων διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων έτους 2022

121