123/2021 Καθορισμός των όρων διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας με τίτλο :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp, » στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross – border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» , προϋπολογισμού €483.600,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

123/2021 Καθορισμός των όρων διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας με τίτλο :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp, » στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross – border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» , προϋπολογισμού €483.600,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

123