127/2021 Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσίας «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας ΑΣΑ 2021-22» και έγκριση μελέτης

127/2021 Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσίας «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας ΑΣΑ 2021-22» και έγκριση μελέτης

127