128/2021 Έγκριση χρονικής παράτασης και άσκησης δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2020-21

128/2021 Έγκριση χρονικής παράτασης και άσκησης δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2020-21

128