136/2019 – Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ”

136/2019 – Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ”

136