137/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Σ019 Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ψυχρής ασφάλτου ΔΕ Πρέβεζας» 59.300,00 € (με ΦΠΑ.)

137/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Σ019 Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ψυχρής ασφάλτου ΔΕ Πρέβεζας» 59.300,00 € (με ΦΠΑ.)

137