137/2022 Έγκριση πρακτικού – 3 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ. ΣΑΓΑΝΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

137/2022 Έγκριση πρακτικού – 3 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ. ΣΑΓΑΝΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

137