139/2021 Έγκριση πρακτικού Νο 6 Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το Τμήμα 6, Υποτμήμα 2 «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας» του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021».

139/2021 Έγκριση πρακτικού Νο 6 Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το Τμήμα 6, Υποτμήμα 2 «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας» του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021».

139