142/2019 – Έγκριση όρων δημοπράτησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια εξοπλισμού για την πράξη : Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών”

142/2019 – Έγκριση όρων δημοπράτησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια εξοπλισμού για την πράξη : Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών”

142