142/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/ 2019 στον ΚΑΕ 02.10.6691 με τίτλο “Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων ” προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων .

142/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/ 2019 στον ΚΑΕ 02.10.6691 με τίτλο “Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων ” προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων .

142