144/2019 – Γνωμοδότηση επί υποβληθείσας ενστάσεως από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.» κατά της αριθμ. 112/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών κάδων απορριμμάτων»

144/2019 – Γνωμοδότηση επί υποβληθείσας ενστάσεως από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.» κατά της αριθμ. 112/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών κάδων απορριμμάτων»

144