144/2022 Εξειδίκευση πίστωσης των ΚΑΕ 02.15.6265, ΚΑΕ 02.10.6265, με τίτλο ¨Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού΄ για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού»

144/2022 Εξειδίκευση πίστωσης των ΚΑΕ 02.15.6265, ΚΑΕ 02.10.6265, με τίτλο ¨Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού΄ για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού»

144