145/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο «Σ019 Έργα βελτίωσης αθλητικών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πρέβεζας»

145/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο «Σ019 Έργα βελτίωσης αθλητικών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πρέβεζας»

145_2020