146/2022 Παράταση της υπ’αρ.πρωτ.4961/26-02-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV008203097 2021-02-26) που αφορά «Παροχής υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου:“Child friendly destinations /WONDER, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ – ΙΟΝΙΟΣ 2014 –2020”συνολικού συμβατικού ποσού 27.359,98€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».

146/2022 Παράταση της υπ’αρ.πρωτ.4961/26-02-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV008203097 2021-02-26) που αφορά «Παροχής υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου:“Child friendly destinations /WONDER, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ – ΙΟΝΙΟΣ 2014 –2020”συνολικού συμβατικού ποσού 27.359,98€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».

146