147/2021 Αποδοχή πίστωσης λόγω έκτακτης επιχορήγησης για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του Κορωνιού.

147/2021 Αποδοχή πίστωσης λόγω έκτακτης επιχορήγησης για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του Κορωνιού.

147