149/2019 – Έγκριση πρακτικού -2- Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και κατακύρωσης του έργου : «Επισκευή ,συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων Δήμου Πρέβεζας »

149/2019 – Έγκριση πρακτικού -2- Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και κατακύρωσης του έργου : «Επισκευή ,συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων Δήμου Πρέβεζας »

149