153/2022 Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής k’ οριστικής παραλαβής του έργου:«Σ020 ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

153/2022 Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής k’ οριστικής παραλαβής του έργου:«Σ020 ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

153