158/2020 Έγκριση του πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της προμήθειας «Σ019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» Ομάδα Γ Οικοδομικά Υλικά, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

158/2020 Έγκριση του πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της προμήθειας «Σ019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» Ομάδα Γ Οικοδομικά Υλικά, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

158_2020