159/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια προμήθειας μικροεργαλείων και αναλωσίμων για το Δημοτικό Συνεργείο

159/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια προμήθειας μικροεργαλείων και αναλωσίμων για το Δημοτικό Συνεργείο

159_2020