165/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε 02.15.7135.000 με τίτλο “Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού από Ιδια έσοδα” για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια διαφόρων εργαλείων για την συντήρηση των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πρέβεζας

165/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε 02.15.7135.000 με τίτλο “Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού από Ιδια έσοδα” για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια διαφόρων εργαλείων για την συντήρηση των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πρέβεζας

165