166/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης & καθορισμό όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας 2020».

166/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης & καθορισμό όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας 2020».

166_2020