170/2020 Αίτημα παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αρ. πρωτ.23719/12.11.2019 σύμβασης προμήθειας απορριμματοφόρου.

170/2020 Αίτημα παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αρ. πρωτ.23719/12.11.2019 σύμβασης προμήθειας απορριμματοφόρου.

170_2020