182/2020 Καθορισμός των όρων διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων.

182/2020 Καθορισμός των όρων διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων.

182_2020