191/2020 Έγκριση πρακτικού Νο 1 διενέργειας διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας»

191/2020 Έγκριση πρακτικού Νο 1 διενέργειας διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας»

191_2020