193/2020 Έγκριση πρακτικού Νο 1 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Ιατρό εργασίας.

193/2020 Έγκριση πρακτικού Νο 1 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Ιατρό εργασίας.

193_2020