194/2022 «Αίτημα παράτασης της διάρκειας σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «ΆΠΟΤΥΠΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ Β/Φ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ¨Τμήμα Β

194/2022 «Αίτημα παράτασης της διάρκειας σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «ΆΠΟΤΥΠΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ Β/Φ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ¨Τμήμα Β

194