200/2022 Χορήγηση παράτασης υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων οικονομικού φορέα για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό 2022», για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό 2022», προϋπολογισμού 69.999,24 € (με ΦΠΑ 24%)

200/2022 Χορήγηση παράτασης υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων οικονομικού φορέα για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό 2022», για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό 2022», προϋπολογισμού 69.999,24 € (με ΦΠΑ 24%)

200