206/2022 Έγκριση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

206/2022 Έγκριση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

206