207/2021 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : ‘’ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »

207/2021 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : ‘’ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »

207