208/2020 Τροποποίηση της αριθμ.290/2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ως προς την ανακήρυξη της εταιρείας AKRIMAN – Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ως οριστικού ανάδοχου

208/2020 Τροποποίηση της αριθμ.290/2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ως προς την ανακήρυξη της εταιρείας AKRIMAN – Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ως οριστικού ανάδοχου

208_2020