221/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 14 του Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.15.71.35.004 με τίτλο “Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας” για την προμήθεια αθλητικών οργάνων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πρέβεζας

221/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 14 του Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.15.71.35.004 με τίτλο “Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας” για την προμήθεια αθλητικών οργάνων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πρέβεζας

221