230/2020 Έγκριση πρακτικών Νο 1 Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και Νο 2 Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων.

230/2020 Έγκριση πρακτικών Νο 1 Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και Νο 2 Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων.

230_2020