231/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ “)

231/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ “)

231