233/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓOY : « Σ020 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» .

233/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓOY : « Σ020 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» .

233_2020