236/2018 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμός όρων δημοπράτησης : «Προμήθεια ελαιολιπαντικών για μεταφορικά μέσα & μηχανήματα έργων»

236/2018 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμός όρων δημοπράτησης : «Προμήθεια ελαιολιπαντικών για μεταφορικά μέσα & μηχανήματα έργων»

236