239/2020 Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους

239/2020 Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους

239_2020