241/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο2 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Φακέλου Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια ειδών καθαριότητας, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 6178/20-3-2020 διακήρυξη Δημάρχου Πρέβεζας.

241/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο2 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Φακέλου Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια ειδών καθαριότητας, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 6178/20-3-2020 διακήρυξη Δημάρχου Πρέβεζας.

241_2020