247/2022 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια ενός ξύλινου οικίσκου-κιόσκι με τον απαραίτητο εξοπλισμό γραφείου στο πλαίσιο της Πράξης «MileSTONES III: Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»

247/2022 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια ενός ξύλινου οικίσκου-κιόσκι με τον απαραίτητο εξοπλισμό γραφείου στο πλαίσιο της Πράξης «MileSTONES III: Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»

247