248/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 εξέτασης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμοί στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ” ΚΩΔ. MIS 5021738

248/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 εξέτασης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμοί στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ” ΚΩΔ. MIS 5021738

248