250/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (ΣΑΤΑ 2018 εργασίες χαλικοστρώσεων κ΄ διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου)

250/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (ΣΑΤΑ 2018 εργασίες χαλικοστρώσεων κ΄ διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου)

250