250/2019 – Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή της Υπηρεσίας: ,συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α 190.800,00€ & συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 236.592,00 €

250/2019 – Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή της Υπηρεσίας: ,συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α 190.800,00€ & συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 236.592,00 €

250