259/2019 – Έγκριση πρακτικών Νο 1 & 2 αποσφράγισης φακέλων ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και εξέτασης τεχνικών και οικονομικών προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2019»

259/2019 – Έγκριση πρακτικών Νο 1 & 2 αποσφράγισης φακέλων ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και εξέτασης τεχνικών και οικονομικών προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2019»

259