260/2019 – Έγκριση αρ. 03/2019 μελέτης παροχής υπηρεσίας «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας και του αναλογούντος υπολείμματος 2019-2020»

260/2019 – Έγκριση αρ. 03/2019 μελέτης παροχής υπηρεσίας «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας και του αναλογούντος υπολείμματος 2019-2020»

260