271/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας και του αναλογούντος υπολείμματος 2018 – 2019 )

271/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας και του αναλογούντος υπολείμματος 2018 – 2019 )

271